کتاب شهدای جنگل
کتاب داستان هایی از کرامات شهیدان مازندرانی
کتاب باور نماز
کتاب جبهه شمالی
کتاب مروری بر زندگی شهید عبدالله اپرناک
تجربیاتی از حماسه 6 بهمن 1360 آمل
مقاومت مردمی در حماسه آمل
فهرست